יום חמישי, 29 במאי 2014

מהמייל - פלפול על הקונטרס החשוב אז נדברו מבית חזו"א 5

מרן ראשי הישיבות הגר"ש אוירבאך והגראי"ל שטינמן שליט"א
"הרב" משה קפלן אבדק"ק עזאזל והגלילות במשא קודש בסוגיית "ימח שמם וזכרם".
(עיי' בקונטרס "אז נדברו" [עמוד 131] פלפול נאה, שכשאמר מרן מה"מ שליט"א על לפיד ימח שמם וזכרם – בל' רבים, על כרחך הכוונה גם לנתי גרוסמן, שהרי כבר התבטא עליו בהנוסח הלזה לפני כחמש עשרה שנה וכו' עיי"ש ותרווה נחת).

כמו"כ מצו"ב קושיא רבה שקיבלתי-
עתה נשאלתי שאלה רבתא עצומה ונוראה, ומן השמים העלימו פתרון הדבר ממני, ועל כן אמרתי להציע השאלה קמי רבנן, אולי מינייהו תסתיים שמעתתא.

וז"ל הרב השואל:

למע"כ וכו' הרב וכו' המכונה 'שוינא' שליט"א

הן זכינו עתה לאורו הנורא של בעל ה"אז נדברו" מרנא הצדיק יסוד עולם רבי משה קפלן שליט"א, ובו גילה לנו רזין טמירין נסתרים ונעלמים שלא מעלמא הדין, דלית מוחא דבר נש דסביל להו ולא שמעתן אוזן מעולם.

ובעמוד ע"ח חידש לן עובדא מופלאה, באברך אחד ששאל קמיה מרנא שר התורה עמוד התורה שבעל פה מרכבה לשכינה ניצוץ משה רבינו רוח אפינו משיח ה' וכו' (ע"ש בארוכה כל התארים הנוראים), שהוא גבאי בבית כנסת שבו הרב הצביע עץ, ומה עליו לעשות עתה. וענה לו מרן שליט"א: הרב הזה שילך לעזאזל, ואתה אסור לך להיות שם גבאי.

עד כאן העובדה הטמירה והנעלמת שגילה הצדיק יסוד עולם הנ"ל מכבשונו של עולם העליון, ומובטחנו כי נתרבה על ידה כבוד התורה וחכמיה עד להפליא למעלה למעלה עד לאין שיעור.

ובהצעת ביאור עומק דבריו אפשר אולי ואולי, שהרי נפסק דינם של אנשי המפלגה הטמאה והמשוקצת שהם "חייבי סקילה", ומאחר שמקומו של בית הסקילה בזמן הסנהדרין אינו ידוע לנו, ואילו במקום העזאזל קיימו סקילה כהלכתה בשעיר המשתלח, לכן נגזר דינו של אותו "רב" שילך לעזאזל, ושם תתקיים בו מצות סקילה בהידור, עד שיהיו איבריו מתפרקים לחלקי חלקים וכמעט לא יוותר זכר מהם, לקיים מה שנאמר "מחה תמחה את זכר עמלק מתחת השמים".

ועתה נפשינו בשאלתינו.

הן חזקה על אותו רב, ועל כל יתר ה-183 משוקצים הדומים לו, שיעברו בשאט נפש ובזדון על דברי התורה שבעל פה דדורינו, ולא יקיימו בעצמם מצות "שילך לעזאזל".

והרי הלכה פסוקה היא ד"כופין על המצוות", ואי אמר לא בעינא כופין אותו עד שתצא נפשו, ואפילו במצוות עשה ס"ל להרבה מרבוותא דחיובא רמיא על כל אדם מישראל לכפות על המצוות ואינו רק בבי"ד, קל וחומר בנידון דידן שהוא גם לא תעשה דלא תסור, דבודאי חיובא רמיא על כל אדם לאפרושי מאיסורא.

וא"כ חובה גמורה על כל אחד ואחד לדאוג לכך שהני אינשי חציפי ורשיעי ילכו לעזאזל, ואם לא ילכו ברצון כופין אותם ומכין אותם עד שתצא נפשם.

ועל כן נבוא בזאת בתחנונים מעומקא דליבא להורותינו הדרך היכן הוא מקומו של ה"עזאזל", למען נוכל לקיים דין כופין על המצוות ולשלח כל אנשי המפלגה הטמאה לשם.

עוד רגע אדבר, ואחלה פני כת"ר שישיבני דבר ויגלה את מקורה הנעלם של האי קללה ושמתא וארור ד"ילך לעזאזל", היכן נמצא כן בדברי חז"ל בש"ס ומדרשים ראשונים ואחרונים, באשר למיעוט ידיעתי בעווה"ר לא זכיתי לזה, ואף אין ידי משגת לנבור באוצרותיו של הרב בעל "כבר היה לעולמים" ולמצוא היתר מאה רבנים שקדמו בקללה זו.

הכו"ח בלב משתוקק ומצפה לקיים דברי התורה שבעל פה דדורינו

זעירא דמן שונאיא

נ.ב. לא אמנע עצמי מהערה קטנה דלכאורה ישנה סתירה בין ההרים הגדולים "תורה שבע"פ שבדורינו", דכידוע, בתמונת השער של מדור "תורה שבעל פה בדורינו" ישנת ג' תמונות: א. אדמו"ר מה"מ איה"ש שליט"א, ב. שר התורה שליט"א. ג. פוסק דורנו הגרנ"ק שליט"א לרפו"ש, והנה דעת מרן מרן שר התורה שליט"א (בחוברת עמוד ע"ח) שנשאחל מרן שה"ת "עד מתי נסבול מן הרשעים הללו", והשיבו "עד ביאת המשיח כמו כל האפיקורסים". אך לכאורה דעת עדת מרן הגרנ"ק שליט"א וממלאי מקומו אינה כן, דהנה הובא בחורבת הנ"ל (עמוד קס"ט) ציטוט מחוברת של כשרות "חרדים" דילי' שבחסדי השי"ת נצחו את המלחמה לרדוף את כת הנ"ל "לדחות בשתי ידים את המהרסים והמחריבים ולהעמידם בקרן זוית עד השמדם"!, אך צ"ע דלכאורה שר התורה נחלק על זה, וצ"ע למעשה.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה