יום ראשון, 19 באוקטובר 2014

"כבוד התורה" – סיסמא נבובה!// טור אורח

ישראל גרין
מאת י.ירמיהו

בשולי המעמד האדיר נורא ההוד של הכנסת ספר התורה לישיבת פוניבז' המעטירה, המעמד העצום והמרגש של רבבות רבבות עמילי התורה בני הישיבה וחניכיה לדורות, בחורים ואברכים עם ישישי שיער ומרביצי תורה אשר ריקדו ופיזזו במרץ נעורים לכבוד התורה יחד עם ראשי הישיבה שליט"א ממשיכי דרכם של מרנן ראשי ישיבת פוניבז' זצוק"ל לדורותיהם, בשולי אותו מעמד אדיר של כבוד התורה וכבוד גדולי התורה וכבוד לומדי התורה נפוצה הידיעה העצובה והעגומה על ביזוי כבוד התורה הנורא ע"י אותם ריקים ופוחזים ידועים מקצה המחנה אשר קנאתם ושנאתם הובילו אותם למעשה מזוויע אשר לא יעשה כזאת בישראל להרים בזדון יד על גאון ישראל ותפארתו ספר התורה של דורנו ולהפילו ארצה ולא רעדה ידם ה' ירחם, אוי לשון המדברת אמרי שפר איך בעוונות לוחכת את העפר, אוי נא לנו כי חטאנו ובעוונותינו הגיעתנו כזאת רחמנא ליצלן.

אך השאלה המהדהדת ומנסרת בחלל האוויר אחת היא: אתם הפוגעים, אתם המחללים את הקודש, הלא סיסמא אחת ויחידה יש לכם, לאורה אתם הולכים, ולאורה אתם מתייצבים, ולאורה אתם משתפים פעולה בקום ועשה עם גזירת השמד, ולאורה אתם מתרצים את כל הקושיות העצומות והתמיהות הרבות בענייני השעה והזמן ובכל הנהגת הדור, לסיסמא זו אתם קוראים: "כבוד התורה" או "כבוד גדולי ישראל", ובשם אותה סיסמא הותרו לכם כל עבירות חמורות שבתורה כהלבנת פני חברו ברבים, וירידה לחיי חברו, והכאת איש מישראל, והכאת וביזוי ילדי ישראל הטהורים, וסילוק חזנים ובעלי חזקה ושררה, ורדיפת רבנים ומורי הוראה ויושבי על מדין, וניסיון החרבת ישיבות קדושות אשר העמידו ומעמידים תלמידי חכמים לאלפים, ועשיית מחלוקת נוראית אשר לא שמענו כזאת בישראל מעולם, ואיסורי לשון הרע ורכילות והוצאת שם רע, וכתיבת מאמרי שיטנה ושנאה על רבבות בני תורה רבנים מורי הוראה וגדולי ישראל שליט"א, וחילולי שבת בתלישת מודעות בפרהסיא בעיצומם של שבת ויו"ט, וכפירה במלכות שמיים בכל מיני שירים שונים ומשונים על אין עוד מלבדו 'חדש' רח"ל עפרא לפומייכו, ועבודת אלילים תמוהה המנחילה אמונה במטבעות נחושת כמגינות על בית ישראל כאילו הם מזוזות קדושות, ואיסור גניבה בהשתלטויות פראיות על מוסדות והכשרים ועיתונים, ושיתוף פעולה ואחדות רעים עם כל העמלקים מקררי היהדות של דורנו, וזלזול נורא בכל הנהגת הדור של גדולי ישראל ובראשם מרן הגרא"מ שך ומרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל וסטייה מדרכם הסלולה, והתרת איסורי יהרג ואל יעבור בריש גלי, ועוד שאר עבירות חמורות אשר יכלה הזמן והמקום לפרטם, והכל מכוח אותה סיסמה קדושה המקדשת את כל האמצעים והדרכים הפסולות למען "כבוד התורה" ו"כבוד גדולי ישראל שליט"א" אשר היא דוחה לטעמכם כל עבירות שבתורה..

אם כן איפוא שאלה אחת ויחידה לנו, לפחות באותה מצווה שהעמדתם עליה את כל עיקרי היהדות שלכם תדקדקו, לפחות באותה מצווה שעליה התרתם כל העבירות שבעולם תישמרו, לפחות ביסוד האחד והיחיד שלכם כפי איך שאתם 'מוכרים' לציבור תקפידו, כן, כבוד גדולי התורה.. כסיסמתכם…

בעצם, אולי יומרני מידי לבקש ממכם לשמור על כבוד גדולי התורה אם הם לא מהצד והאינטרס שלכם, אך לפחות להקפיד על ביזוי גדולי התורה שליט"א תנסו להיזהר, הרי זו הסיסמה שלכם, זו האמונה שלכם, זה ורקזה כל היהדות שלכם!!!

אך ידיכם לא רועדות וגופכם לא רותת ובזדון שלחתם את ידיכם הטמאות והטלתם את ספר התורה של דורנו ארצה, הגאון האדיר שליט"א אשר אין לו בעולמו שיור רק התורה, הגאון הנדיר אשר כל רואיו יכירוהו בשקיעותו העצומה בעיון התורה עד אין חקר בכל מסכתות הש"ס בעומק העיון, בשיעוריו התורניים העמוקים מיני ים, חד בדרא בפתרון הסוגיות הסבוכות ביותר בתלמוד, חד בדרא ביגיעת התורה, חד בדרא בידיעת התורה לפרטי פרטים, חד בדרא במסירת התורה, חד בדרא בשקיעות בלימוד אשר עליו כבר אמרו (עירובין נ"ד.) באהבתה תשגה תמיד כגון רבי אלעזר בן פדת אמרו עליו על ר"א שהיה יושב ועוסק בתורה בשוק התחתון של ציפורי וסדינו מוטל בשוק העליון של ציפורי, חד בדרא במסירת התורה. ספר התורה הטלתם לארץ בעוונותיכם…

והמסקנא אחת היא ברורה ונוקבת: אין לכם שייכות לא לתורה, ובוודאי שלא לכבוד התורה, ובוודאי שלא לכבוד גדולי ישראל שליט"א. הכל זה רק סיסמה, סיסמה שגויה, בכדי להתיר את כל העבירות החמורות שבתורה, בכדי לקרר את כל היהדות, בכדי לנסות להשליט בכוח עסקנים תאבי שררה וכבוד, בכדי להשפיל את התורה עד עפר למען 'כבוד התורה' כמובן..

וכבר אמרו חז"ל (סנהדרין ס"ג ע"ב) לא ביקשו ישראל לעבוד עבודה זרה אלא כדי להתיר להם עריות בפרהסיא…

אכן. אין מילים. בושו והיכלמו!!!

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה